C #: jak přidat 2 hodnoty ComboBoxu z uložené procedury

hlasů
0

Mám dvě otázky, nejprve, jak přidat 2 hodnoty a druhá zní: pokud přidáme 2 hodnoty, takže musíme změnit kód, když šetříme combo-boxhodnotu do databáze (druhá otázka s kódem Také žádám od konce této otázky)?

Musím se přidat 2 hodnoty z tabulky dep_Ida dep_Namev `ComboBoxu; takhle:

(Department ID: Department Name) 

Toto je uložená procedura:

CREATE PROCEDURE [dbo]. SelectComoboxData_SP
AS
  SELECT dep_Id, dep_Name 
  FROM department

  RETURN 0

Jedná se o C # kód:

public void updateDepartmentList()
{
  refresh_DataGridView();

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(SelectComoboxData_SP, con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  con.Open();

  try
  {
    SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

    while (dr.Read())
    {
      com_boxDepartment.Items.Add(dr[dep_Id]);
      com_boxDepartment.SelectedIndex = 0;
    }

    dr.Close();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(<<<INVALID SQL OPERATION \n + ex);
  }

  con.Close();
}

Dovolte mi také vědět, když jsem se vybrat libovolný útvar z comboboxu takže teď jsem napsal tento kód

cmd.Parameters.AddWithValue(@dId, com_boxDepartment.Text);

pro ukládání podle ID, takže když se přidají 2 hodnot combobox takže musíme něco změnit?

Položena 20/10/2018 v 12:48
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Kdyby to byl můj C # udělal bych to spíš to (i když bych použít důrazně zadali datové sady)

public void updateDepartmentList()
{
  refresh_DataGridView();

  SqlCommand cmd = new SqlCommand("SelectComoboxData_SP", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
  DataTable dt = new DataTable();
  da.Fill(dt);

  com_boxDepartment.DataSource = dt;
  com_boxDepartment.DisplayMember = "dep_Name";
  com_boxDepartment.ValueMember = "dep_Id";
}

Váš combo ukáže „Historie oddělení“ například, ale když ho požádat, aby .SelectedValuese vrátí například 2 (id pro oddělení historie)

Odpovězeno 20/10/2018 v 19:15
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more