Jak analyzovat XML pomocí jazyka VBA

hlasů
62

Pracuji ve VBA, a chtějí analyzovat řetězec např

<PointN xsi:type='typens:PointN' 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>
  <X>24.365</X>
  <Y>78.63</Y>
</PointN>

a získání hodnot X a Y do dvou oddělených celočíselné proměnné.

Jsem nováček, pokud jde o XML, protože jsem uvízl v VB6 a VBA, protože pole pracuji.

Jak to mám udělat?

Položena 14/08/2008 v 17:41
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


9 odpovědí

hlasů
65

Díky za ukazatelů.

Nevím, jestli je to nejlepší přístup k problému, nebo ne, ale tady je, jak jsem se dostal do práce. odkazoval jsem Microsoft XML, v2.6 dll ve svém VBA, a pak následující fragment kódu, mi dává požadované hodnoty

Dim objXML As MSXML2.DOMDocument

  Set objXML = New MSXML2.DOMDocument

  If Not objXML.loadXML(strXML) Then 'strXML is the string with XML'
    Err.Raise objXML.parseError.ErrorCode, , objXML.parseError.reason
  End If

Dim point As IXMLDOMNode
Set point = objXML.firstChild

Debug.Print point.selectSingleNode("X").Text
Debug.Print point.selectSingleNode("Y").Text
Odpovězeno 14/08/2008 v 18:40
zdroj uživatelem

hlasů
49

To je trochu složitá otázka, ale vypadá to, že nejpřímější cesta by načíst dokument XML nebo řetězec XML přes MSXML2.DomDocument které pak umožní přístup k uzlů XML.

Více najdete na MSXML2.DomDocument na následujících webových stránkách:

Odpovězeno 14/08/2008 v 17:47
zdroj uživatelem

hlasů
9

Přidejte referenční Project-> Reference Microsoft XML, 6,0 a můžete použít ukázkový kód:

  Dim xml As String

  xml = "<root><person><name>Me </name> </person> <person> <name>No Name </name></person></root> "
  Dim oXml As MSXML2.DOMDocument60
  Set oXml = New MSXML2.DOMDocument60
  oXml.loadXML xml
  Dim oSeqNodes, oSeqNode As IXMLDOMNode

  Set oSeqNodes = oXml.selectNodes("//root/person")
  If oSeqNodes.length = 0 Then
    'show some message
  Else
    For Each oSeqNode In oSeqNodes
       Debug.Print oSeqNode.selectSingleNode("name").Text
    Next
  End If 

být opatrný s uzel XML // Root / osoba není totéž // root / osoba, také selectSingleNode ( "Name"). Text není totéž SelectSingleNode ( "name"). textového

Odpovězeno 13/10/2015 v 13:29
zdroj uživatelem

hlasů
7

Toto je příklad OPML parser práci se soubory OPML FeedDemon:

Sub debugPrintOPML()

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763720(v=VS.85).aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.xmlnode.selectnodes.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms256086(v=VS.85).aspx ' expressions
' References: Microsoft XML

Dim xmldoc As New DOMDocument60
Dim oNodeList As IXMLDOMSelection
Dim oNodeList2 As IXMLDOMSelection
Dim curNode As IXMLDOMNode
Dim n As Long, n2 As Long, x As Long

Dim strXPathQuery As String
Dim attrLength As Byte
Dim FilePath As String

FilePath = "rss.opml"

xmldoc.Load CurrentProject.Path & "\" & FilePath

strXPathQuery = "opml/body/outline"
Set oNodeList = xmldoc.selectNodes(strXPathQuery)

For n = 0 To (oNodeList.length - 1)
  Set curNode = oNodeList.Item(n)
  attrLength = curNode.Attributes.length
  If attrLength > 1 Then ' or 2 or 3
    Call processNode(curNode)
  Else
    Call processNode(curNode)
    strXPathQuery = "opml/body/outline[position() = " & n + 1 & "]/outline"
    Set oNodeList2 = xmldoc.selectNodes(strXPathQuery)
    For n2 = 0 To (oNodeList2.length - 1)
      Set curNode = oNodeList2.Item(n2)
      Call processNode(curNode)
    Next
  End If
    Debug.Print "----------------------"
Next

Set xmldoc = Nothing

End Sub

Sub processNode(curNode As IXMLDOMNode)

Dim sAttrName As String
Dim sAttrValue As String
Dim attrLength As Byte
Dim x As Long

attrLength = curNode.Attributes.length

For x = 0 To (attrLength - 1)
  sAttrName = curNode.Attributes.Item(x).nodeName
  sAttrValue = curNode.Attributes.Item(x).nodeValue
  Debug.Print sAttrName & " = " & sAttrValue
Next
  Debug.Print "-----------"

End Sub

To se vezme víceúrovňové stromy složek (Awasu, NewzCrawler):

...
Call xmldocOpen4
Call debugPrintOPML4(Null)
...

Dim sText4 As String

Sub debugPrintOPML4(strXPathQuery As Variant)

Dim xmldoc4 As New DOMDocument60
'Dim xmldoc4 As New MSXML2.DOMDocument60 ' ?
Dim oNodeList As IXMLDOMSelection
Dim curNode As IXMLDOMNode
Dim n4 As Long

If IsNull(strXPathQuery) Then strXPathQuery = "opml/body/outline"

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754585(v=VS.85).aspx
xmldoc4.async = False
xmldoc4.loadXML sText4
If (xmldoc4.parseError.errorCode <> 0) Then
  Dim myErr
  Set myErr = xmldoc4.parseError
  MsgBox ("You have error " & myErr.reason)
Else
'  MsgBox xmldoc4.xml
End If

Set oNodeList = xmldoc4.selectNodes(strXPathQuery)

For n4 = 0 To (oNodeList.length - 1)
  Set curNode = oNodeList.Item(n4)
  Call processNode4(strXPathQuery, curNode, n4)
Next

Set xmldoc4 = Nothing

End Sub

Sub processNode4(strXPathQuery As Variant, curNode As IXMLDOMNode, n4 As Long)

Dim sAttrName As String
Dim sAttrValue As String
Dim x As Long

For x = 0 To (curNode.Attributes.length - 1)
  sAttrName = curNode.Attributes.Item(x).nodeName
  sAttrValue = curNode.Attributes.Item(x).nodeValue
  'If sAttrName = "text"
  Debug.Print strXPathQuery & " :: " & sAttrName & " = " & sAttrValue
  'End If
Next
  Debug.Print ""

If curNode.childNodes.length > 0 Then
  Call debugPrintOPML4(strXPathQuery & "[position() = " & n4 + 1 & "]/" & curNode.nodeName)
End If

End Sub

Sub xmldocOpen4()

Dim oFSO As New FileSystemObject ' Microsoft Scripting Runtime Reference
Dim oFS
Dim FilePath As String

FilePath = "rss_awasu.opml"
Set oFS = oFSO.OpenTextFile(CurrentProject.Path & "\" & FilePath)
sText4 = oFS.ReadAll
oFS.Close

End Sub

nebo lépe:

Sub xmldocOpen4()

Dim FilePath As String

FilePath = "rss.opml"

' function ConvertUTF8File(sUTF8File):
' http://www.vbmonster.com/Uwe/Forum.aspx/vb/24947/How-to-read-UTF-8-chars-using-VBA
' loading and conversion from Utf-8 to UTF
sText8 = ConvertUTF8File(CurrentProject.Path & "\" & FilePath)

End Sub

ale nechápu, proč by měl být xmldoc4 načten pokaždé.

Odpovězeno 09/05/2010 v 03:19
zdroj uživatelem

hlasů
6

Můžete použít dotaz XPath:

Dim objDom As Object    '// DOMDocument
Dim xmlStr As String, _
  xPath As String

xmlStr = _
  "<PointN xsi:type='typens:PointN' " & _
  "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' " & _
  "xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'> " & _
  "  <X>24.365</X> " & _
  "  <Y>78.63</Y> " & _
  "</PointN>"

Set objDom = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")   '// Using MSXML 3.0

'/* Load XML */
objDom.LoadXML xmlStr

'/*
' * XPath Query
' */    

'/* Get X */
xPath = "/PointN/X"
Debug.Print objDom.SelectSingleNode(xPath).text

'/* Get Y */
xPath = "/PointN/Y"
Debug.Print objDom.SelectSingleNode(xPath).text
Odpovězeno 30/12/2014 v 11:24
zdroj uživatelem

hlasů
2

Zde je krátký sub analyzovat soubor MicroStation TriForma XML, který obsahuje data pro konstrukční prvky z oceli.

'location of triforma structural files
'c:\programdata\bentley\workspace\triforma\tf_imperial\data\us.xml

Sub ReadTriformaImperialData()
Dim txtFileName As String
Dim txtFileLine As String
Dim txtFileNumber As Long

Dim Shape As String
Shape = "w12x40"

txtFileNumber = FreeFile
txtFileName = "c:\programdata\bentley\workspace\triforma\tf_imperial\data\us.xml"

Open txtFileName For Input As #txtFileNumber

Do While Not EOF(txtFileNumber)
Line Input #txtFileNumber, txtFileLine
  If InStr(1, UCase(txtFileLine), UCase(Shape)) Then
    P1 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "D=")
    D = Val(Mid(txtFileLine, P1 + 3))

    P2 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "TW=")
    TW = Val(Mid(txtFileLine, P2 + 4))

    P3 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "WIDTH=")
    W = Val(Mid(txtFileLine, P3 + 7))

    P4 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "TF=")
    TF = Val(Mid(txtFileLine, P4 + 4))

    Close txtFileNumber
    Exit Do
  End If
Loop
End Sub

Odtud můžete použít hodnoty nakreslit tvar MicroStation 2d a to v 3d a vysunout jej na pevnou látku.

Odpovězeno 12/01/2015 v 18:30
zdroj uživatelem

hlasů
0

Často je snazší analyzovat bez VBA, pokud nechcete povolit makra. To lze provést pomocí funkce nahradit. Zadejte počáteční a koncové uzly do buňky B1 a C1.

Cell A1: {your XML here}
Cell B1: <X>
Cell C1: </X>
Cell D1: =REPLACE(A1,1,FIND(A2,A1)+LEN(A2)-1,"")
Cell E1: =REPLACE(A4,FIND(A3,A4),LEN(A4)-FIND(A3,A4)+1,"")

A výsledek linka E1 bude mít svůj analyzován hodnoty:

Cell A1: {your XML here}
Cell B1: <X>
Cell C1: </X>
Cell D1: 24.365<X><Y>78.68</Y></PointN>
Cell E1: 24.365
Odpovězeno 30/11/2016 v 22:13
zdroj uživatelem

hlasů
0

Aktualizace

Postup níže ukazuje příklad zpracování XML s VBA pomocí objektů XML DOM. Kód je založen na vedení začátečníky XML DOM .

Public Sub LoadDocument()
Dim xDoc As MSXML.DOMDocument
Set xDoc = New MSXML.DOMDocument
xDoc.validateOnParse = False
If xDoc.Load("C:\My Documents\sample.xml") Then
  ' The document loaded successfully.
  ' Now do something intersting.
  DisplayNode xDoc.childNodes, 0
Else
  ' The document failed to load.
  ' See the previous listing for error information.
End If
End Sub

Public Sub DisplayNode(ByRef Nodes As MSXML.IXMLDOMNodeList, _
  ByVal Indent As Integer)

  Dim xNode As MSXML.IXMLDOMNode
  Indent = Indent + 2

  For Each xNode In Nodes
   If xNode.nodeType = NODE_TEXT Then
     Debug.Print Space$(Indent) & xNode.parentNode.nodeName & _
      ":" & xNode.nodeValue
   End If

   If xNode.hasChildNodes Then
     DisplayNode xNode.childNodes, Indent
   End If
  Next xNode
End Sub

Nota Bene - Toto počáteční odpověď ukazuje nejjednodušší věc, kterou jsem mohl představit (v té době jsem pracoval na velmi specifický problém). Přirozeně pomocí XML zařízení zabudovaných do VBA XML Dom by bylo mnohem lepší. Viz Aktualizace výše.

původní Response

Vím, že se jedná o velmi starý příspěvek, ale chtěl jsem se podělit o své jednoduché řešení této složité otázky. Primárně jsem použil základní řetězec funkce pro přístup k datům XML.

To předpokládá, že máte nějaká data XML (v dočasné proměnné), které byly vráceny v rámci funkce VBA. Zajímavé je dost jeden může také vidět, jak jsem napojení na webové služby XML načíst hodnotu. Funkce je znázorněno na obrázku i nabývá hodnot vyhledávání, protože tato funkce Excel VBA lze přistupovat přímo z buňky s použitím = functionName (value1, hodnota2) pro návrat hodnoty prostřednictvím webové služby do tabulky.

Ukázková funkce


openTag = "<" & tagValue & ">"
closeTag = "< /" & tagValue & ">" 

' Locate the position of the enclosing tags startPos = InStr(1, temp, openTag) endPos = InStr(1, temp, closeTag) startTagPos = InStr(startPos, temp, ">") + 1 ' Parse xml for returned value Data = Mid(temp, startTagPos, endPos - startTagPos)

Odpovězeno 21/04/2011 v 17:30
zdroj uživatelem

hlasů
-9

XML Parsing kód

Option Explicit
  Dim Path As String ' input path name
  Dim FileName As String ' input file name
  Dim intColumnCount As Integer ' column counter
  Dim intLoop As Integer ' Looping integer
  Dim objDictionary As Scripting.Dictionary ' dictionary object to store column identification for id, method, query string etc
  Dim intPrevRequest_id As Integer 'stores previous request id
  Dim intCurrRequest_id As Integer 'stores current request id

  Dim strWholeReq As String ' Full request that is ready to be written to file
  Dim strStartQuotes As String ' Placeholder which holds starting double quotes
  Dim strEndQuotes As String ' Placeholder which holds ending double quotes
  Dim strStepName As String ' First line of the Parsed_XML_Function. e.g. Parsed_XML_Function("Step5",
  'Here 5 comes from intStepNum variable

  Dim strUrl As String ' contains URL and Query string
  Dim strQueryStr As String ' Query string
  Dim strMethod As String ' Method part of request
  Dim strBody As String 'Body attributes
  Dim strMisc As String ' Misc items such as Resource, Snapshot number etc
  Dim strContentType As String ' Content type of request
  Dim intStepNum As Integer ' iterative count to identify step
  Dim objFileSys As Scripting.FileSystemObject ' file system object
  Dim objFile As Scripting.File 'file object
  Dim objTextStr As Scripting.TextStream 'text stream object
  Dim ActionFileName As String ' destination action name
'this funciton is the main function which calls other functions
Sub Main()

  Path = Worksheets(1).Cells(1, 2).Value
  FileName = Worksheets(1).Cells(2, 2).Value
  ActionFileName = Worksheets(1).Cells(3, 2).Value
  'open xml file
  Workbooks.Open FileName:=Path & "\" & FileName
  'activate the workbook
  Windows(FileName).Activate

  'delete first row
  Rows("1:1").Select
  Selection.Delete Shift:=xlUp
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  ActiveSheet.Name = "PARSINGVS_XML"

  'get total columns and analyze the columns
  intColumnCount = Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Columns.Count
  Set objDictionary = New Dictionary

  intLoop = 1
  For intLoop = 1 To intColumnCount
    If InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/#id", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_id", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/@Method", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_method", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/@Url", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_url", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostHttpBody/@ContentType", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_contenttype", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostParameter/@Name", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_itemdata_name", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostParameter/@Value", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_itemdata_value", intLoop

    ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "QueryStringParameter/@Name", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_querystring_name", intLoop

    ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "QueryStringParameter/@Value", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_querystring_value", intLoop
    End If
  Next

  'Loop through all requests and capture querysting, itemdata, url, method, action and content type
  '-----------------------------------------------
  'Initialize variables ot default value at start
  '-----------------------------------------------
  intPrevRequest_id = 1
  intCurrRequest_id = 1
  strStartQuotes = """"
  strEndQuotes = """," & vbCrLf
  intStepNum = 1
  strQueryStr = ""
  strBody = ""

  Set objFileSys = New Scripting.FileSystemObject
  objFileSys.CreateTextFile (Path & "\" & ActionFileName)
  Set objFile = objFileSys.GetFile(Path & "\" & ActionFileName)
  Set objTextStr = objFile.OpenAsTextStream(ForAppending, TristateUseDefault)

  intLoop = 2 'first line is the header
  For intLoop = 2 To Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Rows.Count
    If objDictionary.Exists("Req_id") Then
      intCurrRequest_id = Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_id")).Value)
    Else
      MsgBox "XML do nto contain Request id column"
      Exit Sub
    End If

    'if current and previous request id are not same OR we are at end of steps the write to file
    If (intPrevRequest_id <> intCurrRequest_id) Or (intLoop = Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Rows.Count) Then
      Call WriteToFile
      'iterate to next step
      intStepNum = intStepNum + 1
      strQueryStr = ""
      strBody = ""
      intPrevRequest_id = intCurrRequest_id
    End If

    Call Write_Remaining_DESTINATIONVS_Req ' build the DESTINATIONVS request apart from Body & Query string
    Call WriteQuery_Body 'build hte body and querystring
  Next
  MsgBox "Completed"
  Set objDictionary = Nothing
  objTextStr.Close

  Set objTextStr = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objFileSys = Nothing
  Windows(FileName).Close (False)
End Sub
'funciton to write contents to file
Sub WriteToFile()

  strWholeReq = strWholeReq & vbCrLf & strStepName & strUrl

  If strQueryStr <> "" Then
    strWholeReq = strWholeReq & "?" & strQueryStr
  End If

  strWholeReq = strWholeReq & strEndQuotes & strMethod & strContentType & strMisc

  If strBody <> "" Then
    strWholeReq = strWholeReq & strStartQuotes & "Body=" & strBody & strEndQuotes
  End If

  strWholeReq = strWholeReq & " LAST);" & vbCrLf

  objTextStr.WriteLine strWholeReq

  strWholeReq = ""
End Sub
'function to build the querystring and body part which are iterative
Sub WriteQuery_Body()
  If objDictionary.Exists("Req_querystring_name") Then
    If Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_name")).Value) <> "" Then
      If strQueryStr <> "" Then
        strQueryStr = strQueryStr & "&"
      End If
      'Querystring
      strQueryStr = strQueryStr & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_name")).Value) & "=" & _
        Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_value")).Value)
    End If
  End If
  If objDictionary.Exists("Req_itemdata_name") Then
    If Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_name")).Value) <> "" Then
      If strBody <> "" Then
        strBody = strBody & "&"
      End If
      'Body
      strBody = strBody & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_name")).Value) & "=" & _
        Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_value")).Value)
    End If
  End If
End Sub
'function which creates remaining part of web_custom request other than querystring and body
Sub Write_Remaining_DESTINATIONVS_Req()
  'Name of Parsed_XML_Function("Step2",
  strStepName = "Parsed_XML_Function(" & strStartQuotes & "Step" & intStepNum & strEndQuotes

  If objDictionary.Exists("Req_url") Then
    '"URL = "
    strUrl = strStartQuotes & _
    "URL=" & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_url")).Value)
  End If

  If objDictionary.Exists("Req_method") Then
    'Method =
    strMethod = strStartQuotes & _
    "Method=" & Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_method")).Value)) & strEndQuotes
  End If

  If objDictionary.Exists("Req_contenttype") Then
    'ContentType =
    If Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_contenttype")).Value)) <> "" Then
    strContentType = strStartQuotes & _
    "RecContentType=" & Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_contenttype")).Value)) & strEndQuotes
    Else
      strContentType = strStartQuotes & "RecContentType=text/html" & strEndQuotes
    End If
  Else
    strContentType = strStartQuotes & "RecContentType=text/html" & strEndQuotes
  End If
  'remaining all
  strMisc = strStartQuotes & "TargetFrame=" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Resource=0" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Referer=" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Mode=HTML" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Snapshot=t" & intStepNum & ".inf" & strEndQuotes
End Sub
Odpovězeno 02/10/2013 v 16:56
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more